Compromís doctrinals

La denominació ha resumit les seves creences més importants en els següents Compromisos Doctrinals tal com han estat exposats en l’Escriptura.

Penediment: Marcs 1:15; Lluc 13:3; Fets 3:19.

Justificació: Romans 5:1; Titus 3:7.

Regeneració: Tit 3:5.

Nou naixement: Joan 3:3; 1º Pere 1:23; 1º Joan 3:9.

Santificació, subseqüent a la justificació: Romans 5:2; 1º Corintis 1:30; 1º Tessalonicencs 4:3; Hebreus 13:12.

Santedat: Lluques 1:75; 1º Tessalonicencs 4:7; Hebreus 12:14.

Baptisme en aigua: Mateu 28:19; Marc 1:9-10; Joan 3:22-23; Fets 8:36-38.


Baptisme amb l’Esperit Sant subseqüent a la neteja; la impartició de poder per al servei: Mateu 3:11; Lluc 24:49, 53; Fets 1:4-8.


Parlar en llengües sota la inspiració de l’Esperit com a evidència inicial del baptisme amb l’Esperit Sant: Joan 15:26; Fets 2:4; 10:44-46; 19:1-7.


L’Església: Èxode 19:5-6; Salms 22:22; Mateu 16:13-19; 28:19-20; Fets 1:8; 2:42-47; 7:38; 20:28; Romans 8:14-17; 1º Corintis 3:16, 17; 12:12-31; 2º Corintis 6:16-18; Efesis 2:19-22; 3:9, 21; Filipencs 3:10; Hebreus 2:12; I Pere 2:9; 1º Joan 1:6-7; Apocalipsi 21:2, 9; 22:17.

Dones espirituals: 1º Corintis 12:1, 7, 10, 28, 31; 14:1.

Els senyals seguiran els creients: Marcs 16:17-20; Romans 15:18,19; Hebreus 2:4.

El fruit de l’Esperit Sant: Romans 6:22; Gàlates 5:22, 23; Efesis 5:9; Filipencs 1:11.

Sanitat divina proveïda per a tothom en l’expiació: Salms 103:3; Isaïes 53:4-5; Mateu 8:17; Jaume 5:14-16; 1º Pere 2:24.

El Sant Sopar: Lluques 22:17-20; 1º Corintis 11:23-26.

El Lavatori dels Peus dels sants: Joan 13:4-17; 1º Timoteu 5:9-10.

Demes i ofrenes: Gènesi 14:18-20; 28:20-22; Malaquies 3:10; Lluc 11:42; 1º Corintis 9:6-9; 16:2; Hebreus 7:1-21.

Restitució on sigui possible: Mateu 3:8; Lluc 19:8-9.

La segona vinguda de Jesús abans del mil·lenni. Primer, per ressuscitar els sants que han mort i arrabassar els creients vius en l’aire: 1º Corintis 15:52; 1º Tessalonicencs 4: 15-17; 2º Tessalonicencs 2:1.

Segon, per regnar sobre la terra per mil anys: Zacaries 14:4; 1º Tessalonicencs 4:14; 2º Tessalonicencs 1:7-10; Judes 1:14-15; Apocalipsi 5:10; 19:11-21; 20:4-6.


Resurrecció: Joan 5:28-29; Fets 24:15; Apocalipsi 20:5-6.
Vida eterna per als justos: Mateu 25:46; Lluc 18:30; Joan 10:28; Romans 6:22; 1º Joan 5:11-13.


Càstig etern per als inicús, sense alliberament ni anihilació: Mateu 25:41-46; Marc 3:29; 2º Tessalonicencs 1:8,-9; Apocalipsi 20:10-15; 21:8.

Scroll al inicio