Missió i Visió

Durant l’Assemblea General Internacional del 2004 van ser adoptats set compromisos que reflecteixen els valors de l’Església de Déu per a la seva missió i visió.

1. Oració

Ens comprometem a donar prioritat a la pregària la més alta de l’església i demostrar-ho al:

Cada església local es converteix en una casa de pregària per a les nacions.
Emfatitzar que la comunió amb Déu és el privilegi més alt i la responsabilitat més gran de cada membre.
Tot el lideratge de l’església exemplifica una vida de pregària activa i eficaç.
Unir-nos amb els altres creients en oració i intercessió

(Isaïes 56:7; Marc 11:17; Romans 8:26; 1º Corintis 14:14-15; I Tessalonicencs 5:17; 1º Timoteu 2:1-4, 8; Jaume 5:14-15).

Visiteu: Xarxa Global d’Oració

2. Adoració 

Ens comprometem a reunir-nos habitualment, com l’expressió local del Cos de Crist, per participar en l’adoració que exalti Déu, captivi el cor, la ment i l’ànima i ens desafiï a un compromís i discipulat més gran. Aquest compromís serà demostrat al:

Ajudar les esglésies locals a planificar i preparar-se per a una adoració significativa i ungida.
Instar tots els pastors, les pastores o altres líders a dirigir una adoració viva i espiritual.
Incorporar diversos estils i formes d’adoració que glorifiquin Déu i insten l’evangelització i el servei.
Destacar la importància de la majordomia bíblica i la centralitat de la Paraula de Déu com a elements de l’adoració

(Joan 4:24; Salms 29:2; Romans 12:1; 1º Corintis 12:4-11; Isaïes 58; Mateu 25:31-46).

3. Evangelització Mundial

Ens comprometem resoludament a assolir els qui no coneixen Crist, batejant-los en aigua i instant-los a romandre a l’església. Aquest compromís serà demostrat al:

Considerar les nacions del món com el nostre camp missioner.
Instar cada església local a adoptar i intercedir per un grup no aconseguit. Tots els materials o recursos pertinents seran proveïts pel Servei de Missions Mundials.
Demanar que totes les esglésies nacionals de l’Església de Déu Internacional adoptin i implementin passos mesurables per evangelitzar i discipular els grups no aconseguits dins i fora de les seves pròpies regions (Mateu 28:18-20; Romans 15:19-24; Apocalipsi 5 :9).
Instar cada església local a augmentar-ne el creixement un mínim d’un 10% (deu per cent) anual per mitjà de la conversió.
Conrear una passió genuïna pel perdut, que impulsi els membres a comunicar personalment l’evangeli de Jesús ia demostrar el seu amor pels impius.
Discipular els nous creients i ensenyar la nostra fe a les generacions següents.
Viure l´evangeli.

(Mateu 9:37-38; Mateu 28:19-20; Marc 16:15-18; Fets 1:8; Romans 10:13-15).

4. Plantar Esglésies

Ens comprometem a identificar, ensinistrar i proporcionar recursos a les persones cridades per Déu a plantar esglésies ia iniciar esglésies vigoroses. Aquest compromís serà demostrat al:

Canalitzar els recursos designats de l’església local, de les oficines regionals o estatals i de les oficines internacionals cap a la plantació de noves esglésies.
Iniciar el nombre d’esglésies que han de ser plantades igual a un mínim del 3% (tres per cent) anual del total de nombres d’esglésies en un estat, regió o nació.
Desenvolupar un programa de formació certificat pel nostre Servei de Missions dels Estats Units.
Emfatitzar la salut i la viabilitat de les noves obres com també de les ja establertes.
Afirmar els diferents models per plantar esglésies en diferents situacions.
Reconéixer que la plantació d’esglésies és un servei apostòlic dels nostres dies.

(Mateu 16:18; Joan 4:35; Fets 2:47; 14:23; Efesis 5:25-28).

5. Desenvolupar Líders

Ens comprometem a identificar i desenvolupar les persones que Déu ha cridat al lideratge i desafiar-los a ser servents i servents. Demostrarem aquest compromís al:

Crear un ambient en què tant homes com dones que tinguin dons de servei es desenvolupin com a líders.
Equipar, capacitar i enviar els laics com a companys al servei tant dins com fora de l’església local.
Proporcionar recursos pertinents i oportunitats de formació tant per a servidors com per a laics.
Instar els pastors i les pastores que siguin líders visionaris, que comuniquin una visió a la congregació i organitzin el Cos i cadascun dels seus grups de servei per dur-la a terme.

(Marc 3:13-15; 2º Timoteu 2:2; 2:15; 3:14-17; Efesis 4:11-13).

6. Cura Pastoral

Ens comprometem amb el desafiament de ser una Església els membres de la qual es preocupen genuïnament els uns pels altres i pels que estan perduts, afligits i necessitats. Demostrarem aquest compromís al:

Establir relacions afectuoses i que mostrin genuí interès entre les famílies, els membres i les comunitats a què servim.
Obeir la Comissió de Cura Pastoral que Crist ens va deixar al capítol 25 de Mateu.
Conrear la compassió i ser misericordiosos amb els marginats i oprimits de la nostra societat.
Establir a cada església local algun tipus de servei que demostri la nostra preocupació i amor genuí pels perjudicats o oprimits).

(Salms 86:15; Mateu 25; Lluc 6:36; Fets 20:28).

7. Interdependència

Ens comprometem amb el principi de la interdependència, reconeixent la nostra correlació i dependència amb els membres del Cos de Crist. Demostrarem aquest compromís al:

Buscar els altres membres del Cos de Crist per col·laborar, compartir recursos i oportunitats daprenentatge.
Instar les esglésies locals que a les seves comunitats estableixin relacions amb esglésies que tenen propòsits i sentits similars per junts assolir el perdut.
Incorporar els servidors en el procés de ser mentors, ensinistradors i assessors als diferents nivells locals, estatals, regionals, nacionals i internacionals per augmentar el nivell de confiança i suport entre servidors.
Establir un diàleg i una associació amb les organitzacions locals, nacionals i internacionals que busquen complir la Gran Comissió de Crist. (Colosencs 2:19; 1º Corintis 12:14-31; Gàlates 6:1-6).